Zásady ochrany osobních údajů

Souhlas s poskytnutím osobních údajů

 

 

Správcem a zpracovatelem osobních údajů je: Securelink s.r.o, IČ 07909497

 

Zaškrtnutím políčka před odesláním formuláře

ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon o ochraně osobních údajů“), a v souladu s čl. 6 odst 1 písm. a) nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25.25.2018 (GDPR),

souhlasím se shromažďováním, uchováváním a zpracování mých osobních údajů mnou poskytnutých správci.

 

Jaké údaje budou zpracovány?

Správcem budou zpracovávány osobní údaje subjekt: emailová adresa, telefonní číslo.

K jakým účelům budou osobní údaje zpracovány a uchovány?

Osobní údaje, kterými jsou: emailová adresa, telefonní číslo bude správce shromažďovat, uschovávat a zpracovávat pro zasílání obchodních a marketingových nabídek a oznámení správce.

Doba, po kterou budou osobní údaje uchovány?

Správce bude uchovávat osobní údaje po dobu nezbytně nutnou. Nejdéle bude správce uchovávat osobní údaje po dobu 3 roků.

Jakým způsobem budou osobní údaje zpracovány a uchovány?

Osobní údaje budou zpracovány strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů.

 

Práva subjektu údajů, informace a přístup k osobním údajům

Jako subjekt údajů mám právo na přístup k mým osobním údajům, mám právo na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Mám právo požadovat informaci, jaké osobní údaje jsou zpracováványa mám právo požadovat vysvětlení ohledně zpracování údajů.

Dále mám právo vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů(tj. právo získat osobní údaje, které se mne týkají, které jsem poskytl správci, ve strikturované,, běžně používaném a strojově čitelném formátu, blíže viz čl. 20 GDPR).

Mám právo souhlas kdykoli odvolat, aniž by tím byla dotčena zakonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním, pokud je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm a) nebo čl. 9 odst. 2 písm a) GDPR. To znamená, že takové právo má, zejména tehdy, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, ketrá se na správce vztahuje (zejména povinnosti vztahující se k LVTČ).

Jako subjekt údajů mám právo požádat o informaci o zpracování mých osobních údajů, přičemž tuto indformaci je správce povinen mi bez zbytečného odkladu předat. Obsah informace je dán je dín ustanovením § 12 odst. 2 zákona č, 101/2000 Sb., o ochtaně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Jako subjekt údajů mám v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů právo obrátit se na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Správce prohlašuje, že při zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR.

Správce prohlašuje, že osobní údaje nejsou zpracovávány pro účely vědeckého či hustorického výzkumu, nebo pro statistické účely.

Správce prohlašuje, že bude odobní údaje zpracovávat strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů

 

Závěrečná ustanovení

Jako subjekt údajů prohlašuji, že jsem si vědom(a) svých práv podle ust. § 12 a 21 zákona o ochraně osobních údajů a svých práv podle GDPR.

Prohlašuji, že všechny poskytnuté údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu a zpracovávat je bude pouze v souladu s účelem, k němuž byly vytvořeny.

Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním svých údajů.